Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Ewę Kołaczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Kołaczyńska Warsztat Joga (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Szeroka 5, 27-200 Starachowice) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, legitymujący się numerami NIP 6641999236, REGON 520329080 oraz adresem poczty elektronicznej: warsztatjoga@gmail.com.

ZASADY OGÓLNE:

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości wszystkich zapisów, zaakceptowaniem i przestrzeganiem poniższego Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Warsztat Joga (zwanym dalej Regulaminem).
 2. Warsztat Joga nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Warsztat Joga, co nie wyłącza ponoszenia przez Warsztat Joga odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych (OC).
 3. Uczestnik zajęć Warsztat Joga wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Warsztat Joga w celach związanych z realizacją zajęć oraz informacyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późń.zm.). Uczestnik zajęć w dowolnym momencie może zażądać usunięcia jego danych z systemu prowadzonego przez Warsztat Joga.
 4. Uczestnikiem zajęć może zostać osoba nieletnia, która ukończyła 2 lata, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH:

 1. Przed rozpoczęciem zajęć należy poinformować instruktora o problemach zdrowotnych lub dolegliwościach, a wcześniej skonsultować je ze swoim lekarzem i upewnić się, że nie występują przeciwskazania do uczestnictwa w zajęciach jogi. W szczególnych przypadkach od uczestnika zajęć może zostać zażądane zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktyki jogi pod warunkiem niedopuszczenia do udziału w zajęciach.
 2. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać na ich zdolności fizyczne i psychiczne, mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie za zgodą swojego lekarza, przedstawioną na piśmie.
 3. Kobiety w ciąży i do trzech miesięcy po ciąży mają bezwzględny obowiązek informowania instruktora o swoim stanie. Panie w okresie ciąży powinny dodatkowo posiadać i przedstawić pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do praktykowania jogi.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia instruktorowi pogorszenia samopoczucia, bóli oraz innych niepokojących objawów pojawiających się w trakcie oraz po zajęciach. Warsztat Joga nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń, chorób i dolegliwości, na które cierpią uczestnicy, także w przypadku braku świadomości z ich strony co do występowania, charakteru i stopnia zaawansowania schorzeń i dolegliwości.
 5. Ćwiczenia odbywają się na matach i przy użyciu pomocy, które są dostępne w Warsztat Joga.
 6. Zajęcia odbywają się boso. Zalecany jest wygodny strój, niekrępujący ruchów
 7. Zajęcia tworzą jedną całość. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie.
 8. Zabronione jest pomaganie innym uczestnikom, chyba że instruktor podczas zajęć stwierdzi inaczej.
 9. Każde zajęcia stanowią niepodzielną całość. Wychodzenie przed ich zakończeniem jest niewskazane z powodu możliwości wystąpienia niekorzystnych efektów zdrowotnych.
 10. Podczas zajęć należy mieć wyłączony/wyciszony telefon komórkowy.
 11. Zalecane jest aby ostatni obfity posiłek został zjedzony 2-3 godziny przed zajęciami.
 12. Stawianie się na zajęcia w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub substancji odurzających jest zabronione.

PŁATNOŚCI:

 1. Uczestnikiem zajęć może być jedynie osoba, która przestrzega Regulaminu oraz ureguluje opłatę za zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem lub zawartą umową.
 2. Pierwsze zajęcia są bezpłatne.