Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.warsztatjoga.pl/sklep prowadzonego przez Ewę Kołaczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Kołaczyńska Warsztat Joga (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Szeroka 5, 27-200 Starachowice) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, legitymujący się numerami NIP 6641999236, REGON 520329080 oraz adresem poczty elektronicznej: warsztatjoga@gmail.com.

ZASADY OGÓLNE:

 

 1. Definicje:

Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.warsztatjoga.pl/sklep.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sprzedawca – Ewa Kołaczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Kołaczyńska Warsztat Joga (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Szeroka 5, 27-200 Starachowice), NIP 6641999236, REGON 520329080, adres poczty elektronicznej: warsztatjoga@gmail.com.

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 
 1. Klient wybiera Produkt z oferty Sklepu internetowego prezentowanej na stronie internetowej www.warsztatjoga.pl/sklep i  składa zamówienie poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej. 
 2. Dostępność towaru w magazynie jest wyświetlana na stronie. 
 3. W przypadku braku  zamówionego Produktu Klient zostanie powiadomiony o tej sytuacji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy Produktu na terytorium Polski jest wyświetlany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 5. Sklep internetowy oferuje następujące formy płatności:
 • przelew – przesyłka zostanie wysłana po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy: Ewa Kołaczyńska Warsztat Joga, nr: 94 1140 2004 0000 3102 7538 9867 (mbank).
 • poprzez serwis PayU:
  • płatność kartą PayU
  • płatność poprzez:
   • gogle pay,
   • iPEKAO,
   • mTransfer,
   • ING Bank Śląski,
   • Santader,
   • Bank Pekao S.A.,
   • Millenium,
   • Alior Bank,
   • Inteligo,
   • Credit Agricole,
   • City Handlowy,
   • BOŚ Bank,
   • Bank Nowy BFG S.A.,
   • BNP Paribas,
   • Getin Bank,
   • Noble Bank,
   • Banki Spółdzielcze,
   • Plus Bank,
   • MasterPass,
   • Nest Bank,
   • Przelew tradycyjny,
  • płatność online z PayU,
  • blik.
 • gotówka – przy odbiorze osobistym Produktu w siedzibie firmy Warsztat Joga przy ul. Szerokiej 5 w Starachowicach.

6. Sklep internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 • odbiór osobisty w siedzibie firmy Warsztat Joga przy ul. Szerokiej 5 w Starachowicach,
 • przesyłka kurierska,
 • paczkomat.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu najpóźniej 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia pieniędzy za Produkt na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

8. Klient otrzymuje dowód zakupu Produktu w postaci paragonu lub faktury. Jeśli klient chce otrzymać fakturę na dane firmy to zobowiązany jest do podania numeru NIP oraz danych adresowych firmy w momencie zakupu Produktu.

9. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną: 506 538 397, lub mailową warsztatjoga@gmail.com. Anulować można tylko zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane.

REKLAMACJE:

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania Produktu i zwrócić zakupiony Produkt. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony Produkt nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z Produktem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Sklep internetowy gwarantuje zwrot ceny Produktu. Pieniądze zostaną wysłane przelewem. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi, Klient płaci również za odesłanie towaru.
 2. Reklamacje może składać w formie:
 • pisemnej na adres Sprzedawcy:  Ewa Kołaczyńska Warsztat Joga, ul. Szeroka 5, 27-200 Starachowice,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warsztatjoga@gmail.com.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany przesłać reklamowany Produkt  na adres Sprzedawcy: Ewa Kołaczyńska Warsztat Joga, ul. Szeroka 5, 27-200 Starachowice.

4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny reklamacji. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne.

5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych warsztatjoga.pl/sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.